Hengelo e.o.

Reis en boekingsvoorwaarden

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij G&B Hengelo e.o. zich met een deelnemer verbindt tot het verschaffen van een georganiseerde reis.

De reisovereenkomst komt tot stand door telefonische of schriftelijke, of e-mail, aanvaarding door de reiziger van het aanbod van G&B Hengelo e.o.
Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend.

Betaling: De opgave gaat pas in als de vooruitbetaling is ontvangen op IBAN: NL72INGB0008071549 t.n.v. KMTP/Groei & Bloei.

Annulering door de reiziger: Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, dan ontvangt u de vooruitbetaling niet terug, u kunt u wel laten vervangen.

Opzegging door G&B Hengelo e.o.: G&B Hengelo e.o. heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien b.v. het hotel wordt gesloten of niet meer voldoet aan de gemaakte afspraken, of een andere malheur, zulks ter beoordeling van G&B Hengelo e.o.. De reeds betaalde reissom zal dan onverwijld aan de reiziger worden terugbetaald, echter heeft men geen recht op enige schadevergoeding.
Reisverzekeringen: De reiziger wordt dringend aangeraden goed verzekerd op reis te gaan waartoe een reis-, bagage-, ziektekosten- en ongevallenverzekering alsmede een annuleringsverzekering, al dan niet door bemiddeling van G&B Hengelo, kan worden afgesloten. Indien de reiziger hieraan niet wenst te voldoen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de reiziger

Klachten: Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst leidt tot een klacht dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van G&B Hengelo e.o., G&B Hengelo e.o. zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond moet streven naar passende oplossingen. Als indiening van een klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld contact op te nemen met G&B Hengelo e.o.. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij G&B Hengelo e.o.

Aanvullende voorwaarden: Speciale wensen, ofwel preferenties, die bij boeking worden opgegeven worden doorgegeven aan de betreffende accommodatie-verschaffer en/of vervoersmaatschappij. Dit kan b.v. zijn een dieet of speciale wensen wat betreft accommodatie. Preferenties worden door G&B Hengelo niet gegarandeerd. Voor bouwactiviteiten op de bestemming en wijzigingen in faciliteiten, zoals b.v. het, door onvoorziene omstandigheden, niet in gebruik zijn van het aanwezige zwembad behorend bij uw accommodatie of het niet beschikbaar zijn van andere openbare faciliteiten en/of faciliteiten van derden is de reisorganisator niet verantwoordelijk.

Calamiteiten
Geen regeling vanuit G&B.

Minimum deelname
Voor alle reizen geldt een minimumdeelname. Indien een reis onverhoopt door onvoldoende deelname niet kan doorgaan dan ontvangt u hierover bericht, uiterlijk 28 dagen voor vertrek.

Algemeen voorbehoud.
 Wij behouden ons het recht voor de accommodatie, overtocht of het programma vooraf of tijdens de reis te veranderen of aan te passen uiteraard in de zelfde categorie, indien daartoe onvoorziene noodzaak bestaat.